Zápis detí do MŠ Staškov na šk. rok 2017-2018

 

Riaditeľka materskej školy Staškov oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2017-2018 bude prebiehať od

              od 01.05 -  31.05. 2017.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú Prihlášku dieťaťa do MŠ potvrdenú detským lekárom a prefotenú kartičku poistenca.

 

Prihlášky sú k dispozícií v MŠ, alebo si ich môžete stiahnuť z www.staskov.sk

( materská škola ), alebo na www.msstaskov.vebnode.sk

 

 

                                                                                            Anna Smrečková                                                                                                               riaditeľka školy

 

po dohode so zriaďovateľom Obcou Staškov a v súlade s legislatívou 

 

určuje

 

zápis detí

do Materskej školy,  Staškov č. 364

pre školský rok 2017/2018

nasledovne

 

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Od 1. mája 2017 – 31. mája 2017 v čase od 6,30. do 16,30. hod.

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Materská škola,  Staškov č. 364

Podmienky na prijatie:

Do materskej školy možno prijať:

-  dieťa od troch do šiestich rokov veku

-  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

-  dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

 

 

Prednostne sa prijímajú:

-  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov  ( predškoláci )

-  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

-  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Forma a priebeh zápisu:

-  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy 

-  žiadosť obdrží rodič v materskej škole (alebo na www.staskov.sk)

-  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

 

K zápisu je potrebné priniesť:

- vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast

- prefotený preukaz poistenca (dieťaťa)

- ak ide o dieťa so zdrav. postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zar. výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

Prijatie dieťaťa:

 Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

 Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 30. júna 2017.

Materská škola, Staškov č. 364

023 53 Staškov, tel.č. 041/4346258, 0911873773 , email: msstaskov@stonline.sk, www.staskov.sk                       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------

 

O Z N A M – prijímanie detí do MŠ

Riaditeľka Materskej školy, Staškov č. 364 oznamuje, že Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť  v MŠ .

Žiadosť je k dispozícii aj na webovom sídle našej MŠ – www.staskov.sk – materská škola

 (Tlačivá na stiahnutie). 

Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia a odovzdajú ju spolu s potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

Termín:          podávania žiadosti je                         od 1. mája do 31. mája2017

Miesto:           riaditeľňa MŠ ,osobne  riaditeľke Anne Smrečkovej

                     III.  Trieda  /zástupkyni – p. uč. Arendárikovej  Helene /

Čas:    od 6,30 hod.   do 16.30 hod.Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

-          písomnej žiadosti zákonného zástupcu

-          potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podľa voľnej kapacity sa prednostne prijímajú :

1.                  deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

2.                  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

3.                  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Podmienky prijatia do materskej školy

1.       Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu.

2.       Spravidla sa prijímajú deti od troch rokov do šiestich rokov

3.       Môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané,

4.       Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

 

Prerokované s  pedagogickou radou MŠ                                                     dňa : 2.02.2017

Prerokované so zriaďovateľom                                                                    dňa: 6.03.2017

Zverejnené na:-           Nástenke v MŠ

-     Informačnej tabuli obce

-     Webovom sídle MŠ

-     Vyhlásením do obecného rozhlasu

 

 

V Staškove 6.03.2017                                               Anna Smrečková, riaditeľka školy

                                                                                                                     

 

Kritéria pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

 

1.      Vek dieťaťa: od 3 do 6 rokov,

·         prednostne sa prijímajú:

-     deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku  (predškoláci) do 31. augusta príslušného kalendárneho roku a do určeného termínu (do 31. mája príslušného kalendárneho roka) podajú žiadosť do MŠ.

-    deti s odloženou  povinnou školskou dochádzkou - ktoré spravidla do 15. mája príslušného kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ o odklade plnenia PŠD

-    deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

·        - dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku sa môže prijať , ak bude voľná kapacita v materskej škole a uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov  a detí, ktoré sa prednostne prijímajú.,,

2.      Ostatné kritériá

1..        Deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci. 

2.         Deti, ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka.

3.         Deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku života a do určeného termínu (31. mája príslušného kalendárneho roka) podajú prihlášku do MŠ.

4.         Deti , o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca.

 

Kritéria pre prijatie boli:

navrhnuté riaditeľkou MŠ            dňa  2.02.2016

prerokované s  pedagogickou radou MŠ dňa 3.02.2016

prerokované so zriaďovateľom     dňa : 2.2.2016

Kritéria  pre prijatie  dieťaťa do MŠ sú zverejnené na:

-         Nástenke v MŠ

-         Informačnej tabuli obce

-         Webovom sídle MŠ

 

 

V Staškove dňa:  3.2.2016                                        Anna Smrečková, riaditeľka školy