OZNAMY PRE RODIČOV

 

Pravidlá pre MŠ od 3. 5. 2021

  • Zákonný zástupca- bez testu, povinnosťou je predložiť čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
  • Ďalšie Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa predkladá ak dieťa preruší dochádzku do MŠ na viac ako 3 dni po sebe (vrátane soboty a nedele).
Zároveň Vás prosíme, aby ste sa nezdržiavali v triedach a v priestoroch MŠ.
Ďakujeme a tešíme sa.

Žiadosť o prijatie do MŠ a súhlas dotknutej osoby

Viac tu: https://msstaskov.webnode.sk/zapis-do-ms-/
Žiadosť o prijatie do MŠ a súhlas dotknutej osoby

Viac tu: https://msstaskov.webnode.sk/zapis-do-ms-  

Riaditeľka Materskej školy Staškov č. 364

po dohode so zriaďovateľom Obcou Staškov a v súlade s legislatívou

určuje zápis detí do Materskej školy,  Staškov č. 364

pre školský rok 2021/2022

nasledovne

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ

od 15. apríla - 30. mája 2021 v čase od 6,30 do 16,30 hod

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ

Materská škola, Staškov č. 364

Podmienky prijatia:

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

  
     Prihláška

Žiadosť o prijatie do MŠ a súhlas dotknutej osoby


Oznam o zápise do 1. ročníka

Riaditeľka Základnej školy, Staškov č. 502 oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Staškove po dohode so zriaďovateľom bude prebiehať bez osobnej účasti dieťaťa dvomi spôsobmi:
  • online (prostredníctvom elektronickej prihlášky na web sídle školy www.zsstaskov.edupage.org od 15. 4. 2021 do 30. 4. 2021), alebo
  • osobnou účasťou zákonného zástupcu dieťaťa dňa 16. 4. 2021 (t. j. piatok) v čase od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 v ZŠ Staškov.

Žiadne dieťa s príznakmi choroby (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest...), nesmie vstúpiť do priestoru MŠ - učiteľka ho nepreberie!
  • V prípade pozitívne testovanej osoby celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 14 dní- rodič aj dieťa
  • Pri nástupe do MŠ treba predložiť vyplnené a podpísané  tlačivo " Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov " a kópiu  potvrdenia o negatívnom výsledku testu ako prílohu k tomuto vyhláseniu
  • Do priestoru MŠ môže vstúpiť len osoba s negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke.

Čestné vyhlásenie od 8. 3. 2021


Prosíme rodičov, aby dodržiavali hygienicko- epidemiologicke opatrenia!!!

Zákonný zástupca
-Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
-Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021. -Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
-Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

VYHLÁSENIE BEZINFEKČNOSŤ

 

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
-Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
-V prípade, že u žiak je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

-RODIČIA sú POVINNÍ pri vstupe do budovy MŠ dodržiavať R-O-R
-rodičia si pred vstupom do MŠ vydenzifikujú ruky,
deti si ruky umyjú mydlom pred vstupom do triedy
-treba od seba dodržiavať odstup 2m
-do MŠ smie s dieťaťom vstúpiť len jeden rodič /obmedzenie počtu osôb/
-prosíme, aby sa rodičia v šatni dlho nezdržiavali a nezhromažďovali sa v skupinách


Kontakt

Materská škola Staškov

Staškov 364
023 53 Čadca


MŠ-0911873773
odhlasovanie stravy
Nižný koniec-041/4346258
Vyšný koniec-0911 830 599
MESAČNÝ POPLATOK
12 EUR ZA MESIAC
Jún 2021 vyberáme
do 10.6./štvrtok/
v poobedňajších hodinách jednotlivo na triedach.
Ďakujeme.

Oznam

Stravné na mesiac Jún sa bude vyberať nasledovne

MŠ Nižný koniec

08.06.2021- od7.00-16.00

09.06.2021- od7.00-16.00

 

 

MŠ Vyšný koniec

10.06.2021- od7.00-8.30

 

Stravné je možné
uhradiť od 1. dňa  v mesiaci

do posledného dňa výberu stravného.

Prosíme rodičov o dodržiavanie termínov.

 


OTVÁRACIE HODINY MŠ

Materská škola na Nižnom konci je otvorená od 6,30hod do 16,30hod.
Schádzanie detí do MŠ je najneskôr do 8,15hod.

Do 7,00hod sa schádzajú deti vo veľkej triede a od 7,00hod vo svojich triedach.

Materská škola na Vyšnom konci-elokovaná trieda je otvorená od 7,00 hod do 16,30hod.
Schádzanie detí je najneskôr do 8,15hod.