Milí rodičia,
prevádzka Materskej školy Staškov na Nižnom konci
bude OTVORENÁ počas mimoriadnej situácie COVID-19
od 1.6.2020 v čase od 7,00-16,00hod pre deti zamestnaných rodičov a predškolákov.
Materská škola na Vyšnom konci bude ZATVORENÁ do 30.8.2020.

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami otvorenia MŠ
na webovej stránke minedu.sk
(kliknite na link dole, súbor Organizácia a podmienky prevádzky materských škôl )

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-aktualizovane-22-5-2020/?fbclid=IwAR3AcltY_LffRrAR_U4Jq1zUQqyXH02FstyTsfQdLaddljrtdHE6ThE_6dg

Pokyny pre zákonného zástupcu detí, ktoré budú navštevovať MŠ:
- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
- dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020
- odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra
- predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy
-v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené
- zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

MŠ Staškov pokyny:
- MŠ je otvorená od 7,00-16,00hod, dieťa treba priviesť do MŠ najneskôr do 8,00hod
-dieťa smie prichádzať a odchádzať z MŠ len s osobou, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, v prípade ak to bude súrodenec, musí byť starší ako 10rokov
- deti nesmú do MŠ nosiť hračky, predmety, jedlo ani pitie!
- sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky
- deti budú rozdelené v skupinách (najviac 15 detí)- zoznam a rozdelenie detí bude na dverách MŠ
- treba dodržiavať bezpečnostné pravidlá, ktoré budú uverejnené na dverách MŠ, zamestnanci budú ráno rodičov usmerňovať
- potvrdenie od lekára nevyžadujeme, do MŠ treba priniesť len vypísané  Vyhlásenie a Prehlásenie o zdravotnom stave. Vyhlásenie treba potom priniesť vždy, keď dieťa vymešká MŠ viac ako 3dni,
tlačivá sa dajú stiahnúť tu dole

Prehlásenie o zdravotnom stave

Vyhlásenie 

 


Zápis detí do MŠ Staškov na školský rok 2020-2021

Riaditeľka Materskej školy Staškov č. 364 oznamuje, že zápis detí do MŠ Staškov na školský rok 2020-2021 bude prebiehať:

BEZ OBMEDZENIA
TERMÍNU UKONČENIA.

Zápis bude v tomto čase prebiehať ELEKTRONICKY- vypísanú a lekárom potvrdenú prihlášku treba preskenovať a spolu s preskenovanou kartičkou poistenca poslať na mail našej MŠ- ms.staskov@gmail.com
alebo ju stačí priniesť v neskoršom termíne do MŠ Staškov.

Prihlášky si môžete stiahnuť z www.staskov.sk /materská škola/ alebo na www.msstaskov.webnode.sk
                                                              Helena Arendáriková, riaditeľka MŠ


Milí rodičia, chceli by sme Vás poprosiť
o príspevok 2% z Vašej dane pre našu materskú školu.

Získané finančné prostriedky budú použité na zakúpenie učebných pomôcok a športového náčinia pre Vaše deti.Informácie a tlačivá pre 2% z dane sú k dispozícií na triede u pani učiteliek alebo si ich môžete stiahnuť tu 

Potvrdenie-o-ZD-2019_editovatelne

Vyhlasenie-o-ZD-2019_editovatelne

Za Váš kladný postoj Vám vopred ĎAKUJEME

"Kľúčikom otvárame svet"

MESAČNÝ POPLATOK 12 EUR
ZA MESIAC MAREC
vyberáme do 10.03.2020
/t.j UTOROK/
v poobedňajších hodinách jednotlivo na triedach.
Ďakujeme

Stravné na mesiac Marec
sa bude vyberať nasledovne

MŠ Nižný koniec

04.03.2020-od 7,00hod do 16,00hod

05.03.2020-od 7,00hod do 12,00hod

06.03.2020-od 7,00hod do 9,00hod

MŠ Vyšný koniec
05.03.2020-od 13,00hod do 16,00hod

Stravné na daný mesiac je tak isto možné
zaplatiť od 1.dňa v mesiaci do posledného
dňa výberu stravného.
Prosíme o dodržanie týchto termínov!

OTVÁRACIE HODINY MŠ

Materská škola na Nižnom konci je otvorená od 6,30hod do 16,30hod.

Schádzanie detí do MŠ je najneskôr do 8,15hod.
Do 7,00hod sa schádzajú deti vo veľkej triede a od 7,00hod vo svojich triedach.

Materská škola na Vyšnom konci-elokovaná trieda je otvorená od 7,00 hod do 16,30hod.
Schádzanie detí je najneskôr do 8,15hod.

 

Kontakt

Materská škola Staškov
Staškov 364
023 53 Čadca

MŠ-0911873773
odhlasovanie stravy-041/4346258

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode