Od 01.01.2014 sa zvyšuje stravné z 1,19€ na 1,27€

Pásmo Desiata Obed Olovrant Spolu: Réžia
4.pásmo 0,30€ 0,72€ 0,25€ 1,27€ 1,00€