Každé dieťa má právo...

 

"Plnohodnotné prežité a vyrovnané detstvo je základom plnohodnotného a vyrovnaného života v budúcnosti."

Ak je detstvo šťastné, naplnené láskou, porozumením a radosťou,
tak stáva sa nevyčerpateľnou studnicou pozitívnej energie, z ktorej čerpá jedinec silu po celý život.

Tvorbu hodnotového rebríčka každého dieťaťa ovplyvňuje atmosféra v rodine, triede, ale aj v spoločnosti.
A najmä významní dospelí v jeho najbližšom okolí- rodičia, učitelia.

Problematika ľudských práv je natoľko vážna, že si vyžaduje od dospelých dôkladný a zodpovedný prístup, pretože generácia
dnešných detí bude v blízkej budúcnosti o spoločnosti rozhodovať.

 

10 vybraných práv zo Svetového kódexu detských práv

(Defence for Children International- Slovak section):

 

1. Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku

2. Všetky deti sú si rovné

3. Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy

4. Každé dieťa má právo na vzdelanie

5. Každé dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť

6. Každé dieťa má právo na hru a voľný čas

7. Deti nesmú pracovať

8. Deti nesmú byť týrané

9. Deti majú právo vyjadriť svoje názory

10. Deti majú právo stretávať sa a združovať podľa vlastného výberu

 

Dieťa predškolského veku vníma svoje práva v závislosti od toho, ako mu ich priznávajú dospelí.
Dospelí , nachádzajúci sa v blízkosti dieťaťa musia rešpektovať nielen práva dieťaťa, ale aj ich vekové a individuálne osobitosti.

Je veľmi dôležité, aby rodičia, učitelia tretieho tisícročia už v rannom veku im zverených detí poznali práva dieťaťa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram realizácie aktivít počas

jedného školského roka

 
 

Právo

 

Cieľ

Názov aktivity

Právo na výber kamaráta

IX.

Komunikovať bez bariér a predsudkov

Poď sa hrať

Všetky deti sú si rovné

X.

Uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť, vlastné nápady a jedinečnosť iných detí v skupine

Ja a ty, to sme my

Právo na dostatok zdravej výživy

XI.

Rozlišovať a vyberať si zdravé potraviny

Ideme nakupovať

Moje potreby a želania

 

 

Právo na starostlivosť a lásku

XII.

Rozlišovať medzi potrebami a želaniami, prejaviť sebareguláciu

 

 

Zaujať postoj k členom rodiny a iným dospelým, ktorí sa o dieťa s láskou starajú

Potrebujeme alebo chceme

 

Oči a srdcia plné lásky

Právo na zdravotnú starostlivosť

I.

Dodržiavať zásady ochrany zdravia

Pozor nebezpečenstvo!

Právo na svoje názory


Právo na vzdelanie

II.

Komunikovať prijateľným spôsobom svoje názory


Prejaviť záujem o školu a vzdelávanie

Dospelí, počúvajte nás!

 

Tešíme sa do školy

Právo na hru a voľný čas

III.

Rozhodovať sa pre určitú činnosť, hru

My sa radi hráme

Deti nesmú pracovať

IV.

Poznať význam práce dospelých

Bez práce nie sú koláče

Moje práva a povinnosti

 

Deti nesmú byť týrané

V.

Nájsť prepojenie práva s povinnosťou

 


Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách

Každá minca má dve strany

 

Utekaj, krič!

Všetky deti sveta majú rovnaké práva

VI.

Zaujať pozitívne empatické postoje k multikultúrnej rozmanitosti ľudstva

Deti a svet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deti však musia vedieť, že okrem práv majú aj povinnosti.
Aj keď je rešpektovanie a ochrana práv detí v prvom rade záležitosťou dospelých, deti majú voči sebe navzájom tiež určité povinnosti.
Práva sú jednou stranou mince a povinnosti a zodpovednosť sú jej druhou stranou. Ak máme všetci určité práva, tak máme všetci aj povinnosti.

 

Práva a povinnosti detí z materskej školy

PRÁVA

POVINNOSTI

Mám právo na ochranu zdravia

Moja povinnosť je starať sa o svoje zdravie napr.umývať si ruky, zuby, obliekať sa primerane počasiu, nehrať sa na ceste a iné

Mám právo na zdravú stravu

Moja povinnosť je jesť zdravú stravu, nejesť veľa sladkostí, nepiť veľa sladkých nápojov, najčastejšie piť čistú vodu

Mám právo na vlastný názor

Moja povinnosť je neskákať druhým ľuďom do reči, počúvať čo mi druhí ľudia hovoria

Mám právo na výber kamaráta

Moja povinnosť je mať rád svojho kamaráta, ako seba samého

Mám právo na hru

Moja povinnosť je upratať si hračky po hre, neničiť hru a hračky druhým deťom, ale ani svoje hračky

Všetky deti sú si rovné

Moja povinnosť je neubližovať iným, nevysmievať sa im, neurážať ich neslušnými slovami iba preto, že vyzerajú inak ako ja

Mám právo na vzdelanie

Moja povinnosť je chodiť do MŠ, nevyrušovať iné deti pri činnostiach, neničiť knihy

Deti nesmú byť týrané

Moja povinnosť je poslúchať dospelých, ktorí sú k deťom dobrí a láskaví a zdôveriť sa im ak mi niekto ubližuje

Mám právo na starostlivosť a lásku

Moja povinnosť je správať sa k ľuďom milo, slušne, mať rád ľudí, pomáhať si navzájom

 

 


Kontakt

Materská škola Staškov

Staškov 364
023 53 Čadca


MŠ-0911873773
odhlasovanie stravy
Nižný koniec-041/4346258
Vyšný koniec-0911 830 599