Ako zapísať dieťa na základnú školu?

13.01.2012 13:52

 

 • Zápisy detí do 1. ročníka ZŠ sa musia uskutočniť v čase od 15. januára do 15. februára

 

 • Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy - obec formou všeobecne záväzného nariadenia, pričom presný dátum, miesto môžu určiť riaditelia ZŠ v súlade s VZN príslušnej obce.

 

 • Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov.

 

 • Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. 

 

 • Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje:
  1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
  2. meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
  3. podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

 

 • Niektoré školy vyžadujú pri zápise poplatok (na školské pomôcky alebo ako zápisné) poplatok nie je povinný, je dobrovoľný.

 

 • Pri zápise sa kladie dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. To pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať aj prizvaný psychológ.

 

 • Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa na spádovú školu (základná škola v školskom obvode, v ktorom má dieťa (žiak) trvalý pobyt).

 

 • Zákonní zástupcovia s deťmi môžu navštíviť zápisy vo viacerých základných školách, ale zapísať môžu dieťa iba na jednu školu.

 

 • Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy. Zápis do základnej školy nie je limitovaný počtom žiakov.

 

 • Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo spádovej školy Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú školu ako je spádová škola, zapisuje svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy (je potrebný súhlas riaditeľa zvolenej školy - riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy).

Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska – pre spádovú školu, je táto škola povinná dieťa zapísať. 

 

 • Ak zákonný zástupca zapíše dieťa na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku

 

 • Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do konca augusta.

 

 • Zákonný zástupca môže požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej, má zdravotné problémy).
 • V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľovi.
 • Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Môže sa stať, že ani po ročnom odklade nie je dieťa na školu dostatočne zrelé. V takomto prípade najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého základnej školy.

 

 • Dôvody na odklad školskej dochádzky:
 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

 

 • Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ponúkajú materským školám plošnú depistáž, ktorá so súhlasom rodičov zistí, ako deti rozumejú hovorenej reči a obsahu, ako vedia ovládať rukou ceruzku - teda úroveň ich grafomotorického vývinu a úroveň ich hrubej motoriky.

 

 • Samotný zápis neslúži na diagnostiku dieťaťa.

 

 • Predškolská príprava pomáha zvládnuť dieťaťu požiadavky (napr.:- nakresliť postavu, poznať farby a jednoduché tvary, určovať jednoduché logické poradia - kto je prvý, kto je posledný a iné.). Ak dieťa kritériám nevyhovie, bude mu povinná dochádzka odložená o jeden školský rok

 

 • Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka,              k žiadosti však musí priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva      a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 • Zákonní zástupcovia si môžu ešte pred zápisom zistiť dôležité informácie o škole, ktorú bude ich dieťa navštevovať - výučba cudzích jazykov, ponuka záujmových krúžkov, projekty, do ktorých je škola zapojená prípadne jej materiálne vybavenie.

 

 • Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované (je hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg, lebo nie každý učiteľ musí mať dostatočné skúsenosti a odborné predpoklady na to, aby vedel hendikepované deti učiť. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po personálnej stránke na takúto situáciu pripravená, inak to môže mať negatívny dopad na vývoj dieťaťa. 

 

 • Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi.
  • Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ  v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov         a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.
 • Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané               z vybraných predmetov. Zákon však umožňuje vykonať skúšku aj za dva, tri, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. alebo 9. ročníka.
 • Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.
 • Ak však má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.

                                                                                                                           

 

RNDr. Edita Brisudová

SŠÚ Obec Raková