Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:

13.01.2012 13:49

 

nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné   podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z..

 

 • Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).

 

 • Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.).

 

 • V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí priestupku, za ktorý je obec oprávnená uložiť mu pokutu do výšky 331,94 € (10 000,- Sk) podľa § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z..

 

Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:

nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné   podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z..

 

 • Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).

 

 • Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.).

 

 • V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí priestupku, za ktorý je obec oprávnená uložiť mu pokutu do výšky 331,94 € (10 000,- Sk) podľa § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z..

 

Ako vyberať pre dieťa základnú školu ?

 • Rodičia by si mali zistiť referencie (odporúčania a názory) o školách, z ktorých by si mohli pre svoje dieťa vybrať. Poradiť sa so známymi, ktorých deti už do školy chodia.

 

 • Rodičia by si mali zistiť, či má škola vypracovanú koncepciu rozvoja školy, aby vedeli, čo môžu od danej školy očakávať. 

 

 • Rodičia by si mali zistiť, ako sú školy zamerané, aké ďalšie služby ponúkajú a pri výbere školy zohľadniť tieto skutočnosti podľa toho, ktorá by ich dieťaťu najviac vyhovovala. Napríklad:
     - zameranie na cudzie jazyky;

- zameranie na informatiku;

- športové zameranie;

- zameranie pohybovo umelecké;

- humanitné zameranie;

- prírodovedné zameranie;

- zvýšený dôraz na poznávanie miestnej kultúry a histórie;

- dôraz na rozvoj osobnosti. 

 • Rodičia by si mali zistiť, ako sú absolventi školy úspešní pri prijímacích pohovoroch na stredné školy.

 

 • Rodičia by si mali zistiť, či odchádza veľa detí tejto školy na osemročné gymnáziá. 

 

 • Rodičia by si mali zistiť, či bola na škole v posledných rokoch vykonaná komplexná inšpekcia            a s akým výsledkom.

 

 • Rodičia by mali navštíviť školu spoločne s dieťaťom v čase keď je "deň otvorených dverí" a zistiť si: 
  - či sa škola ich dieťaťu páči;
  - aký je záujem o školu medzi rodičmi;
  - koľko detí je priemerne v jednej triede;
  - či je na prvom stupni slovné hodnotenie alebo hodnotenie známkami a prečo; 
  - ako škola komunikuje s rodičmi a deťmi;
  - či je na škole psychológ alebo dobrá spolupráca s pedagogicko–psychologickou poradňou;
  - aká je úroveň vybavenia školy pomôckami, stav telocvične;
  - stav školskej jedálne, kvalitu a pestrosť ponúkanej stravy ;
  - technický stav budovy, jednotlivých tried, šatní, sociálnych zariadení...

 

 • Rodičia by sa mali spýtať na aktivity školského klubu a školy v oblasti záujmových krúžkov.

 

 • Rodičia by mali požiadať o možnosť zúčastniť sa priamo na vyučovaní v triede budúceho učiteľa ich dieťaťa. Tak môžu najlepšie zhodnotiť prístup učiteľa, jeho metódy a formy vyučovania. 

 

 • Rodičia by si mali zistiť, či majú deti možnosť zúčastniť sa na plaveckých a lyžiarskych kurzoch, či škola ponúka pobyty v "školách v prírode". 

 

 • Rodičia by si mali zistiť, či na škole pôsobí rodičovská organizácia (združenie rodičov alebo iná organizácia) a aké je jej postavenie v organizačnej štruktúre školy.

 

 • Rodičia by si mali zistiť, aké aktivity škola realizuje na zabezpečenie doplnkových zdrojov - mimo štátneho rozpočtu. 

 

 • Rodičia by si mali zistiť, či je Rada školy akceptovaná vedením školy ako rovnocenný partner pri riadení školy. 

 

RNDr. Edita Brisudová

    SŠÚ Obec Raková