Riaditeľka Materskej školy, Staškov č. 364   

 

po dohode so zriaďovateľom Obcou Staškov a v súlade s legislatívou

určuje zápis detí do Materskej školy,  Staškov č. 364

pre školský rok 2022/2023

nasledovne

Termí na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Od 1. apríla – 15. mája 2022 v čase od 6,30 do 16,30 hod.

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Materská škola,  Staškov č. 364.


Podmienky na prijatie:

Do materskej školy možno prijať:

 • dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky
 • dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

Prednostne sa prijímajú:

 • deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov – predškoláci s povinným predprimárnym vzdelávaním
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti, ktoré dovŕšili 3 roky

Forma a priebeh zápisu:

 • deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy 
 • žiadosť si môže rodič vyzdvihnúť  v materskej škole (alebo na www.msstaskov.webnode.sk)
 • zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

K zápisu je potrebné priniesť:

 • vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • prefotený preukaz poistenca (dieťaťa)
 • ak ide o dieťa so zdrav. postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zar. výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Prijatie dieťaťa:

 • Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
 • Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 15. júna 2021.

1. Deťom, ktoré už navštevujú našu MŠ, netreba opätovne podávať žiadosť do MŠ.

2. Žiadosť z našej webovej stránky stiahnete kliknutím hore na Žiadosť o prijatie do MŠ a súhlas dotknutej osoby (voľba otvoriť alebo uložiť dokument)


Kontakt

Materská škola Staškov

Staškov 364
023 53 Čadca


MŠ-0911873773
Odhlasovanie stravy:
Nižný koniec-041/4346258
Vyšný koniec-0911 830 599