1. Deťom, ktoré už navštevujú našu MŠ,
netreba opätovne podávať žiadosť do MŠ.

2. Žiadosť z našej webovej stránky stiahnete
kliknutím hore na Žiadosť do MŠ (voľba otvoriť alebo uložiť dokument)

 

          Zápis detí do MŠ Staškov na šk. rok 2018-2019

 

Riaditeľka materskej školy Staškov oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018-2019 bude prebiehať od

              od 15.03.-  15.04. 2018.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú Prihlášku dieťaťa do MŠ potvrdenú detským lekárom a prefotenú kartičku poistenca.

 

Prihlášky sú k dispozícií v MŠ, alebo si ich môžete stiahnuť z www.msstaskov.vebnode.sk

 

 

                                                Anna Smrečková    
                                    riaditeľka školy

 

                                                                                  Riaditeľka Materskej školy, Staškov č. 364

po dohode so zriaďovateľom Obcou Staškov a v súlade s legislatívou  

určuje

zápis detí

do Materskej školy,  Staškov č. 364

pre školský rok 2018/2019

nasledovne

 

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Od 15. marca 2018 – 15. apríla 2018 v čase od 6,30. do 16,30. hod.

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

                                                    Materská škola,  Staškov č. 364

Podmienky na prijatie:

Do materskej školy možno prijať:

-  dieťa od troch do šiestich rokov veku

-  dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

-  dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

 

 

Prednostne sa prijímajú:

-  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov  ( predškoláci )

-  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

-  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Forma a priebeh zápisu:

-  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy 

-  žiadosť obdrží rodič v materskej škole (alebo na www.msstaskov.webnode.sk)

-  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

 

K zápisu je potrebné priniesť:

- vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast

- prefotený preukaz poistenca (dieťaťa)

- ak ide o dieťa so zdrav. postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zar. výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

Prijatie dieťaťa:

 Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

 Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 15. mája 2018.